ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียนวัดผลการศึกษา    ฝ่ายบริหารวิชาการ

 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี ภาระงาน ผู้เกี่ยวข้อง
28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561 ·      นักเรียนชั้น ม.6 ลงทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนครั้งที่ 1/นักเรียนติดตามสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน ·        งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
2 มีนาคม 2561 ·      ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 – 5 ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ·  งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ
3 – 4  มีนาคม  2561 ·      นักเรียนชั้น ม. 6  สอบ O-NET ·   นักเรียนชั้น ม.6/ฝ่ายวิชาการ
5 – 6 มีนาคม 2561 ·      ส่งผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.6/ประกาศผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.6 ·        งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
5 – 9 มีนาคม 2561 ·      นักเรียนชั้น ม. 1 – 5 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ·  ฝ่ายวิชาการ
6 มีนาคม 2561 ·      ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ ปพ. 5 (ผลการเรียน) ชั้น ม.6 ·        ครูที่ปรึกษา
7 – 9 มีนาคม 2561 ·      นักเรียนลงทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนครั้งที่ 2/นักเรียนติดตามสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน ·        งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
10 – 11 มีนาคม 2561 ·      สอบเข้านักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ·     กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง/ฝ่ายวิชาการ
12 – 13 มีนาคม 2561 ·      ส่งผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 2 / ประกาศผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.6 ·        งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
13 – 14 มีนาคม 2561 ·      อบรมการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง 2560 ·     กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
15 มีนาคม 2561 ·      ประกาศผลห้องเรียนพิเศษ SMTE/GM/MEP ม.1 และ ม.4 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
16 มีนาคม 2561 ·      กลุ่มสาระฯ รวบรวมแบบประเมิน ปพ.5, Handy Drive แบบสรุปผลการสอบ ส่งงานวัดผลโดยผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เรียบร้อยแล้ว (ม.1 – 5)

·      ส่งแบบสรุปผลการสอบ รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 – 5                             ที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ

·      รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE/GM/MEP ม.1 และ ม.4

·  งานวัดผลกลุ่มสาระ

·  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

·  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ

·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

17 – 18 มีนาคม 2561 ·      สอบ  9 วิชาสามัญ ·        นักเรียนชั้น ม. 6/ฝ่ายวิชาการ
19 มีนาคม 2561 ·      ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.1 – 5 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ·  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
19 – 23 มีนาคม 2561 ·      นักเรียนม.1 – 5 ลงทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนครั้งที่ 1/นักเรียนติดตามสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน ·  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
21 มีนาคม 2561 ·      ซ้อมรับประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
22 มีนาคม 2561 ·      นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับประกาศนียบัตร ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มีนาคม 2561 ·      มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE/GM/MEP ม.1 และ ม.4 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
25 – 28 มีนาคม 2561 ·      รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
26 มีนาคม 2561 ·      ส่งผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 1 / ประกาศผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.1 – 5

·      ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ ปพ. 5 (ผลการเรียน) ชั้น ม.1 – 6

·  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ

 

·  ครูที่ปรึกษา

27 มีนาคม 2561 ·      สอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
27 – 29 มีนาคม 2561 ·      ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ·  ครูทุกท่าน
27 – 30 มีนาคม 2561 ·      นักเรียนชั้น ม.1 – 5 ลงทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนครั้งที่ 2 และลงทะเบียนเรียนซ้ำ(ตัวตกค้าง)/นักเรียนติดตามสอบแก้ตัวกับครูผู้สอน ·  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
28 มีนาคม 2561 ·      ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนความสามารถพิเศษ ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
30 มีนาคม 2561 ·      อนุมัติผลการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ(ม. 3) และ       จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม. 6) ·  กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
31 มีนาคม 2561 ·      สอบเข้านักเรียนชั้น ม.1 รอบทั่วไป ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
1 เมษายน 2561 ·      สอบเข้านักเรียนชั้น ม.4 รอบทั่วไป ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
2  เมษายน 2561 ·      ส่งผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 2 / ประกาศผลการเปลี่ยนผลการเรียน ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.1 – 5

·      ลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน (นักเรียนชั้น ม. 1 – 6)

·  งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ
4 เมษายน 2561 ·      รายงานตัวนักเรียนม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2561

·      รายงานตัวนักเรียนม.1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561

·      รายงานตัวนักเรียนม.1 เงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561

·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
5 เมษายน 2561 ·      รายงานตัวนักเรียนม.4 (ชั้น ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2561

·      รายงานตัวนักเรียนม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561

·      รายงานตัวนักเรียนม.4 เงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561

·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
7 เมษายน 2561 ·      มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
8 เมษายน 2561 ·      มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
1 พฤษภาคม 2561 ·      ครูลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1/2561 ·  ครูทุกท่าน
2 – 4 พฤษภาคม 2561 ·      ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ·  กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
7 พฤษภาคม 2561 ·      นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ·  นักเรียน/ครูทุกท่าน