โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน และนายประสิทธิ์ ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน คนใหม่ โดยมีประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวอภิชญา ผลกล่ำ เป็นตัวแทนนักเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ หน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน