สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  หล้าพรหม 1. นางอโนชา  ปัญจบุรี
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงธาริณี  ทาระวรรณ 1. นางปริญญารัตน์  เตชะมงคล
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77.5 เงิน 18 1. นางสาวพิมชนก  โปทาศรี 1. นายอำนาจ  สีแจ๋ม
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล 1. นางมนทิรา  ณะใจ
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 22 1. นางสาวอัณณ์ชญา  จิกยอง 1. นางจารวี  บัวขม
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงชากีนา  อาแว
1. นางลำจวน  พันธ์วิริยากุล
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กชายต้นข้าว  คำวิชัย
2. เด็กชายพีรณัฐ  ธิวงษา
1. นางดนยา  ใจปัญญา
2. นายปฏิพัฒน์  ติดทะ
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 36 1. เด็กหญิงชลธิชา  โยธาฤทธิ์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  แก้วเดชธง
3. เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง
1. นางดาวรุ่ง  อินทนนท์
2. นางธัญญารักษ์  พันนาม
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 16 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงค์คม
2. นางสาววันวิสาข์  อินต๊ะเหล็ก
3. นางสาวศิรประภา  ญาณพันธ์
4. นางสาวศิริภัสสร  ไทยที่
5. นางสาวสุภาพร  เกียรติโอฬารกุล
1. นางสาวณ อร  โภคะสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง 9 1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวงศ์ 1. นายกัมพล  คำเวียง
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์แก้วสืบ
2. เด็กชายพิชาภพ  ชัยยศเส้า
1. นางจันทร์ตรี  เฟื่องฟู
2. นางสาวนงนภัส  ตาบุรี
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อุตรสัก
2. นางสาวนันทิวา  อุดเต็น
3. นางสาวนิรมล  จุ้มเขียว
4. เด็กหญิงปุณยานุช  งาสว่าง
5. เด็กหญิงพิชญากร  พรเอี่ยม
6. นางสาวภูษณิศา  สว่างภักดี
7. นางสาววริศรา  บุญมา
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ปัญญาเครือ
9. นางสาวอารดา  เกตุชิต
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจเตี้ย
1. นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา
2. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
3. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 67.33 ทองแดง 27 1. นางสาวคริสเทีย  แอนเฟทอาร์เซสเพนเน่
2. นางสาวจิรา  ปางหลวง
3. นางสาวณัฐติกา  พรหมพฤกษ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  จะวะนะ
5. นางสาวณัฐธิดา  มะโนเสาร์
6. เด็กหญิงธนัชพร  มณีทอง
7. นางสาวอนัญลักษณ์  อินทจักร์
8. นางสาวอรพรรณ  อินทรา
9. นางสาวอัจฉราวดี  นิลสุวรรณ
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  เอกเรื่อง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ
2. นางสาวอรทัย  ไชยวังเย็น
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 17 1. นายฐิตินันท์  ขานวล
2. นายณัฐนันท์  จันทร์ตาคำ
3. นายธีรภัทร  โกลาเพ็ง
4. นายธีรศักดิ์  เจริญธง
5. นายธีรศักดิ์  จินดาหลวง
6. นางสาวภัทรดา  กิติทรัพย์
7. นายภาณุวัฒน์  ใจบุญ
8. นายวัฒนชัย  สมบุญ
9. นายศิริพงษ์  วงศ์ใหญ่
1. นายภาสกร  เต็มขันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล  ปาละก้อน
3. นายศราวุธ  หลุยจำวัน
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงทิวากาล  บุญมาลา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์หวา
1. นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ
2. นางสาวโสภา  แสนใจบาล
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.2 ทอง 10 1. นางสาวกัณฑมาศ  นันต๊ะนา
2. นายขวัญชัย  ชาน
3. นายคณาสันต์  ใจสัตย์
4. นางสาวจิณณรงค์  กิติศักดิ์
5. นางสาวชัชฌากร  สีหบุตร
6. นายณัฐวัฒน์  ไชยนาม
7. นายณัฐวุฒิ  กันทะวงค์
8. นายธนดล  ท้าวตั๋น
9. นายธวัชชัย  ธิปัญจะ
10. เด็กหญิงธัญชนก  อุนจะนำ
11. นายนนท์ปวิธ  ธีคะชน
12. นายนภัส  ทะนันปา
13. เด็กหญิงบุญญิสา  โสภา
14. นางสาวปุญญิศา  สุวรรณพรหม
15. นายพงศ์พีระ  ดัสนีสอง
16. นายพสิษฐ์  เวศน์วิวัฒน์
17. เด็กชายพัชรพล  พิชัยพงษ์
18. นางสาวพัชรียา  มณีพรหม
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รัตนพรหม
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กับปุละชัน
21. นายพิษณุพันธ์  อะกะเรือน
22. นายพีระพันธ์  วิรัตน์เกษม
23. นายภัทรพงศ์  โดดาธรรม
24. นางสาวภูริชญา  ปัญญายอง
25. เด็กหญิงวันสิริ  คำเส็ดสัก
26. นางสาววิภาวี  แสนขันแก้ว
27. นางสาวศศิธร  แก้วรากมุข
28. นายเชาว์วัตน์  เกิดคำ
29. นางสาวแพรวรุ่ง  จิตธรรม
30. นางสาวในนามความรัก  เรือนแก้วเทวา
1. นายวิเศก   บุญอุปละ
2. นางสาวรัชตา  หอเจริญ
3. นายธนวัฒน์  กวีศิริพัฒน์
4. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 28 1. เด็กหญิงพรเทพทอง  รุ่งธนาวาที 1. นายวิเศก  บุญอุปละ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 15 1. เด็กชายอธิคม  ใจศรี 1. ว่าที่ร้อยโทอุทัย  กันทาแจ่ม
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 19 1. เด็กหญิงไรวินทร์  โลหิตยา 1. นายวิเศก  บุญอุปละ
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 1. เด็กหญิงกนกพร  สุโพธิ์
2. เด็กชายกฤติวุฒิ  กิติ
3. เด็กหญิงชลลดา  ธันย์พนัส
4. เด็กชายฐิติพันธ์  นิตะอินทร์
5. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงบุษยะมาศ  เตชะอูป
7. เด็กชายประจักษ์  ปิ่นสว่าง
8. เด็กหญิงปวรรัตน์  จี้ส้ม
9. เด็กหญิงปาริทรัพย์  จุมปีจิติ
10. เด็กหญิงพรเทพทอง  รุ่งธนาวาที
11. เด็กชายภาณุเดช  คงคลอด
12. เด็กหญิงมีสวัสดิ์  ขัติเรือง
13. เด็กหญิงรุ่งวัฒนา  กองอินทร์
14. เด็กชายวิวรรธน์  เชาวนะ
15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บริรักษ์
16. เด็กหญิงสุจิรา  บันใจ
17. เด็กชายอธิคม  ใจศรี
18. เด็กชายอภิวิชญ์  แก่นจันทร์
19. เด็กหญิงอรปรียา  ยวงคำ
20. เด็กหญิงอาภัสรา  เลสัก
21. เด็กชายเพชรแท้  ไชยแก้ว
22. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุริยะ
23. เด็กหญิงไรวินทร์  โลหิตยา
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 1. นายนิธชวัฒน์  ดวงสีลา 1. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 1. เด็กชายภูรินท์  วังคะออม 1. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 1. เด็กชายเศรษฐสินธ์  มณีใจคำ 1. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกูล
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 1. เด็กชายเศรษฐสินธ์  มณีใจคำ 1. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกูล
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.8 ทอง 12 1. นางสาวขนิษฐา  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงชโยบล  สีทากูล
3. เด็กหญิงญดาพร  วงค์คม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  ประธานราษฎร์
5. นายนิธชวัฒน์  ดวงสีลา
6. เด็กชายภานุพงษ์  ฟักฟูม
7. เด็กชายภูรินท์  วังคะออม
8. เด็กชายวัชริศ  พรหมจันทร์
9. เด็กชายสหัสเดชะ  เหมืองหม้อ
10. นายสันดุสิต   ชุมแสง
11. นายเกียรติศักดิ์   โพศิริ
12. เด็กชายเศรษฐสินธ์  มณีใจคำ
1. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมพร  วิเศษศิริ
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 1. นายชวลิต  ลินต๊ะพาน
2. นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณล้อม
3. นายปิยวัฒน์  หอยแก้ว
4. นายพิษณุพันธ์  อะกะเรือน
5. นายภาณุ  สิทธิกัน
6. นายภานุวัฒน์  สิงห์คำโล
7. นางสาวมนัสวีร์  มูลพนัส
8. นางสาวรุจิเรข  สระศรีแสง
9. นางสาวศกาวรัตน์  ธิดา
10. นางสาวศุภิสรา  ตาลธิ
1. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 20 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญากาศ
2. เด็กหญิงทรรศนันทน์  จันทร์ชู
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงสนั่น
4. เด็กหญิงวรรณฤทัย  ใจจอมกุล
5. เด็กหญิงเปมิกา  สีเขียว
6. เด็กหญิงเพียงจันทร์  เครือเทพ
1. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกูล
2. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
3. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง 4 1. นางสาวนันท์นภัส  วงค์คม
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สุภา
1. นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.98 ทอง 12 1. นางสาวชัญธิกา  ไชยพฤกษ์
2. นางสาวเปมิกา  ปาไชย
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาวกลิกา  นิกร
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.07 ทองแดง 27 1. นางสาวกฤตยาภรณ์  เรือนปลี
2. นายกีรติ  แก้วทิพย์
1. นายภาสกร  น้อยสุข
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 16 1. นายภัทรพงษ์  จอมสัก
2. นางสาวศิริลักษณ์  กิจจงถาวรกุล
1. Mr.Hiromu  Izuwa
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68.99 ทองแดง 5 1. นางสาวปุญญิศา  สุวรรณพรหม
2. นางสาววรรธกานต์  แก้วคำฟู
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาวกลิกา  นิกร
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.65 ทอง 23 1. นางสาวนรพร  ไชยพนัส
2. นางสาวปองทิพย์  ไชยวรรณะ
3. นางสาวสุชานาถ  สายปัญญา
4. นายสุนิรัน  ชมภูกาวิน
5. นางสาวเมธาวลัย  ปัญญาใจ
1. นางสาวรัตนา  กันทะวงค์
2. นางกานต์ธิดา  องคุณา
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.67 ทอง 14 1. นายปณตพงศ์  อิวกาศ
2. นางสาวประภัสสร  เงินเย็น
3. นางสาวปวันรัตน์  ปันเจริญ
4. นางสาวมนัสพร  ริยะกาศ
5. นางสาวลีลาวันต์  ใจจิตร
1. นางปติวราตา  นาคจันทร์
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.8 ทอง 11 1. นายชิษณุพงศ์  วันจันทร์
2. นางสาวพลอยไพลิน  มาประจง
3. นางสาวสุชานันท์  อ้นด้วง
4. นางสาวอภิภูริชญา  รติภูมิ
5. นายอิศรา  เอวจักร
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาวกลิกา  นิกร
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายกันตภณ  เหรียญทอง
2. เด็กชายจิญญภัทร  กุลอ่อน
3. เด็กชายธนกฤต  พินพวง
4. เด็กชายธนกฤต  จันทวาท
5. เด็กชายธนภัทร  รุ่งโรจน์
6. เด็กชายพิเศษพงษ์  ก้องพนาไพสณฑ์
7. เด็กชายวรินทร  กัณฑ์ไตรบัญชร
8. เด็กชายอภิชล  วิชัยเนตร
1. นางณัฐกานต์  ดมประโคน
2. นายภาสกร  น้อยสุข
3. นางสาวสุกัญญา  เชื้อหลุบโพธิ์
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 1. นางสาวกรรณิกา  เสนาวัง
2. นายฉะ  กอหลิง
3. นายดลภัทร  ชัยอุปละ
4. นายธนชัย  ยาตรา
5. นางสาวพลอยชมพู  สุภา
6. นางสาวลักษิกา  ปากาศ
7. นางสาวอภิชญา  ผลกล่ำ
8. นางสาวอรทัย  ชัยสมภาร
9. นางสาวอาภัสรา  ใหญ่มามูล
10. นายโชติพงศ์  เงาเงิน
1. นายวรวิทย์  ใจบุญ
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 29 1. นางสาวภัทรรัตน์  พระวงศ์รัตน์
2. นางสาวอาทิตยา  คำนาสัก
3. นางสาวแพรวา  แง่โว้
1. นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 28 1. นางสาวนุชจิรา  มหาวันแจ่ม
2. นางสาววิชชุลดา  ปัญโญใหญ่
3. นางสาวอัญชลี  เสถะรักษ์
1. นางแสงหล้า  เรืองพยัคฆ์
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐนันท์  สารธรรม
2. เด็กชายวชิระวิชญ์  สุมะณะ
3. เด็กชายอัครพนธ์  สว่างอารมณ์
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงณัฐมน  จ่านายพล
2. เด็กหญิงนัฐณิศ  คำเรือน
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางสาวสุภาพรรณ  ชายพฤกษ์
42 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงกวิสรา  ซิวแดง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ณ ลำพูน
3. เด็กหญิงอำพร  ไม่มีนามสกุล
1. นางสาววนิตยา  นะพินธ์ุ
2. นางสาวลลิตา  วงค์ษา
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยากร  คำปัน
2. นางสาวณัฐกานต์  คำดี
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ลือสัก
1. นางสาววิภาวรรณ  ตันอุตม์
2. นายกฤษณะ  แก้วดำ
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 28 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพิสาร
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  แสงบุญเรือง
3. เด็กหญิงหฤทัย  รุจิระถาวรวิทย์
1. นางสาวมนัส  จันเดช
2. นางพรรณภา  ด้วงทอง